La Universitat de València tindrà un pressupost en 2010 un 3% inferior al d’enguany. Així ho ha aprovat aquest matí el Consell de Govern de la institució acadèmica, que també ha aprovat una sèrie de mesures d’estalvi. El pressupost ha sigut presentat pel gerent Joan Oltra, qui ha recordat que el Claustre de juliol passat aprovà el Pla operatiu 2010 on s’estimava que els ingressos serien lleugerament inferiors als de 2009, pel manteniment o reducció de l’aportació de la Generalitat i la reducció de les transferències corrents provinents d’altres administracions nacionals i europees, així com la recaptació en concepte de transferència d’investigació. També s’estimava que les despeses de personal augmentarien pel creixement vegetatiu de les retribucions consolidades de les persones que treballen a la Universitat; les despeses de funcionament ordinari augmentarien per l’impacte dels preus i dels nous serveis i edificis en funcionament, repercutint l’ajust en el pressupost en les partides aplicades al finançament de les inversions.

Oltra ha recordat que l’ajust pressupostari es remunta dos anys enrere i que el Consell de Direcció aprovà uns criteris d’elaboració del pressupost on, després d’haver reduït el pressupost de centres, departaments, serveis i unitats administratives un 5% en 2008 i un 10% en 2009, se’ls demanava una altra vegada un esforç, mantenint la consignació pressupostària amb un creixement zero, dedicant eixos estalvis al finançament de les despeses de personal i dels nous serveis en funcionament. El gerent ha assenyalat que atenent aquesta situació, el pressupost de la Universitat de València per a 2010 serà de 370,39 milions d’euros (381,78 per a 2009), la qual cosa significa una minoració sobre el pressupost d’enguany de 2,98%, que a la seua vegada es reduïa un 0,49% sobre 2008.

En el capítol de les despeses les majors reduccions es produeixen en les inversions que disminueixen en un 20,37%, però comprenen previsions per atendre les obres en curs. El gerent ha explicat que es consumirà una elevada quantitat de recursos en les anualitats de les reformes de les Facultats de Medicina i Odontologia, Biològiques i Psicologia, a més a més de les anualitats de les construccions dels edificis de l’Escola de Magisteri i Facultat de Socials i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyera, obres que tenen prevista la seua finalització al llarg de 2010.

El Gerent ha analitzat també la situació de tresoreria prevista per a 2010 i ha assenyalat que s’hi troba estretament lligada a allò que passe en 2009. “Si rebem abans de finalitzar l’any la quantitat que la Generalitat ens deu (69 milions d’euros) -ha assenyalat Oltra- tancarem l’any amb una disposició de pòlisses de crèdit menor que l’any anterior, i si l’any que ve els fluxos de caixa arriben d’una forma regular, tal com es preveu a la Llei de Pressupostos i en els compromisos signats amb la Generalitat, al llarg de l’any 2010 tindrem un saldo equilibrat de tresoreria, amb unes necessitats a final d’exercici similars a les d’enguany, degut a la finalització de les obres grans que estem executant, però recuperant l’equilibri en l’exercici de 2011”.

Mesures d’estalvi i a favor del medi ambient

Finalment, el gerent ha expressat la necessitat de “posar en marxa unes accions que ens porten a estalviar diners d’una banda, i d’altra que ens permeteren projectar valors relacionats amb la sostenibilitat i el respecte amb el medi ambient”. I al respecte ha proposat tres mesures d’estalvi. La primera és la disminució de les despeses financeres aconseguint una gestió de tresoreria que minimitzarà els saldos disposats, obtenint de la Generalitat un cobrament en temps i forma i millorant els circuits de cobrament, reduint els temps entre l’acte que ocasiona el dret d’ingrés i el cobrament efectiu per tal de reduir les despeses financeres en 700.000 euros. Així mateix el gerent ha proposat reduir el consum energètic a allò estrictament necessari per al funcionament dels nous serveis i aconseguir entre tots un estalvi en gas, aigua i electricitat de 780.000 euros i un estalvi de 350.000 euros en despeses de telèfons. El gerent ha apel·lat a la responsabilitat i a l’implicació de tots els membres de la comunitat universitària per tal de posar en marxa aquestes mesures que en conjunt permetran estalviar 1.830.000 euros .